Tuesday, February 8, 2011

ဖ်က္လူႏွင့္ဖ်က္မိုးဖ်က္မုိး
ယခု အခ်ိန္ကာလ ဒီဇင္ဘာလသည္ လပြတၱာ ေဒသအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ စပါးမ်ား ရင့္မွည့္သည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ဤေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလကုန္မွ စတင္၍ ဇန္န၀ါရီလအထိေအာင္ သက္လ်င္၊ သက္လတ္၊ သက္ႀကီး အစရွိသည့္ စပါးမ်ားအား သက္တမ္း အလုိက္ ရိတ္သိမ္းမႈအား ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ပုံမွန္ ရာသီဥတု အေျခအေန ဆုိပါက ယခု ကာလသည္ မုိးတိမ္ ကင္းစင္ေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ကာလ၊ ေငြရႊင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။

လပြတၱာ ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ား အတြက္မူ ယခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္သည္ အျခားေဒသ မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားထက္ အေရးႀကီး၏။ သူတုိ႔အတြက္ နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒါဏ္ရာမ်ား က်က္စျပဳေန အခ်ိန္၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလုိင္လကုန္မွ စတင္၍ သုံးပြင့္ဆုိင္ ဗဟုိအဖြဲ႕ (TCG) အစျပဳေသာ ကူညီပံ့ပုိးေရး အဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ေသာ အခ်ိန္၊ နာဂစ္မုန္တုိင္း လြန္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ပထမဦးဆုံး ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ စပါး စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ၎မွ ရရွိလာမည့္ အျမတ္အစြန္း စသည္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ ျပန္လည္ ႏိုထစ ျပဳလာေသာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရာသီဥတုက ေတာင္သူတုိ႔အား မ်က္ႏွာသာ မေပးခဲ့ပါ။ ဂီရိမုန္တုိင္း စတင္ အားယူခ်ိန္မွ စ၍ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ရြာသြန္းေနေသာ မုိးသည္ ေတာင္သူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ေပ်ာက္ ကြယ္ေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မိသားစု အင္အား နည္းပါး၍ လုပ္အား မလုံေလာက္ေသာ မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ပုိ၍ ထိခုိက္ရသည္။

စပါးရိတ္သိမ္းသည့္ ကာလတြင္ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးစုိး၀င္းမွ “ဒီအခ်ိန္မွာ မုိးရြာတယ္ဆုိေတာ့ ေပၚဆန္း (သက္ႀကီး) ပဲစုိက္စုိက္၊ ေကာက္ႀကီး (သက္လတ္စပါး) ပဲစုိက္စုိက္၊ သက္ငယ္ပဲစုိက္စုိက္ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ ထိခုိက္မႈ ရွိတာပဲ။ ဦးေလးက ေပၚဆန္းေတြ စုိက္ထားတယ္။ စပါးေတြက မမွည့္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ မုိးမ်ားေတာ့ အပင္ေတြ က်ဳိးကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဖ်င္းအေမွာ္ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္။ အပင္ေတြ က်ဳိးကုန္ေတာ့ လုိအပ္တဲ့ အာဟာရေတြ အသီးေတြဆီကုိ မေရာက္ႏိုေတာ့ဘူး။ အနည္းဆုံး တစ္ဧကကုိ ေလးငါးတင္းေတာ့ အထြက္ နည္းမယ္ ထင္တယ္။ သက္လတ္နဲ႔ သက္ငယ္ စုိက္တဲ့ လူေတြ ပုိဆုိးမယ္။ သူတုိ႔က ေကာက္ရိတ္တုန္း၊ ရိတ္ၿပီးကာစဆုိရင္ မုိးမစုိေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ အေညႇာင့္ ထြက္ကုန္မွာပဲ။ အနည္းဆုံး တစ္ဧကကုိ ဆယ္တင္းေလာက္ေတာ့ အထိအခုိက္ ရွိမယ္ ထင္တာပဲ။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ လပြတၱာ ေဒသအတြင္း တစ္ဧက ပ်မ္းမွ် စပါး အထြက္ႏႈန္းမွာ ၅၀ တင္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ အခါမဟုတ္ မုိးေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ထိခုိက္မႈအား မွန္းဆ ၾကည့္ႏူိင္မည္ ထင္သည္။

ဖ်က္လူ
လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လခန္႔က ၂၀၁၀ ဇြန္လ၌ မုိးစပါးမ်ား စတင္ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ အခ်ိန္တြင္ လပြတၱာ ေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ား အတြက္ မ်ဳိးစပါး၀ယ္ယူရန္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ နာဂစ္လြန္ ကာလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ စပါးမ်ား၏ အထြက္ႏႈန္းမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မရရွိခဲ့ျခင္း၊ အျခား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာကုိ ေျဖရွင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမား မိသားစုမ်ားအတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မုိးစပါး စုိက္ပ်ဳိးရာသီတြင္ မ်ဳိးေစ့ ၀ယ္ယူရန္ မတတ္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၎အခက္အခဲအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အလႉရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၀ုိင္း၀န္း ပ့ံပုိးခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ အပါအ၀င္ ပုပၸလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္အခဲအား ၀ုိင္း၀န္းကူညီ ေျဖရွင္းရန္ဟုဆုိကာ ေတာင္သူမ်ားအား စုိက္စရိတ္ ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့ ထုတ္ေပးျခင္းအား ရက္ရက္ေရာေရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကုမၸဏီ (၁၀) ခုခန္႔ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးပုိင္လီမိတက္ အေနျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ စုိက္စရိတ္ ၅ ေသာင္းအား အတုိးေငြ ၂ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ မည္သူမဆုိ ေခ်းယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ စပါး ေပၚပါက ေဒသေပါက္ေစ်းႏွင့္ တြက္ခ်က္ကာ စပါးအား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေက်းရြာ ဥကၠဌမ်ားမွ တဆင့္ ေဆာ္ၾသကာ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခၚယူ ေပးအပ္သည္ အထိပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်းရြာ ရယက ဥကၠဌမ်ားအား သက္ေသျပဳကာ ေငြေခ်းယူမႈ စာခ်ဳပ္မ်ားအား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ားအား ေငြေခ်းယူသူ ေတာင္သူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ ဥကၠဌမ်ားအားလည္းေကာင္း ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

စပါးေပၚ ခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အခါမဟုတ္သည့္ မုိးႏွင့္အတူ ေက်းရြာသားမ်ားထံ ေရာက္ ရွိလာသည္မွာ ဦးပုိင္လီမိတက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အခါမဲ့ မုိးဒါဏ္ကုိ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ မဖိတ္ေခၚပဲ ေရာက္ရွိလာေသာ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔၏ စာခ်ဳပ္ ကတိအရ ေခ်းေငြကုိ စပါးျဖင့္ ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ၾကရသည္။ ျပႆနာက ထုိအခ်ိန္တြင္ ေပၚလာသည္။ ေတာင္သူမ်ား ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိစဥ္က စပါးျဖင့္ ေခ်းေငြကုိ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရာတြင္ ေဒသေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ဟူ၍ သေဘာ တူညီထားရွိေသာ္လည္း ဦးပုိင္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္း (၁၀၀) လွ်င္ (၃၈၀,၀၀၀) က်ပ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕အေရာက္ သယ္ယူ စရိတ္ကုိ ေတာင္သူမ်ားမွ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလာသည္။ လက္ရွိ ကာလ လပြတၱာၿမိဳ႕ရွိ စပါး တင္း (၁၀၀) ေပါက္ေစ်းမွာ (၄၀၀,၀၀၀) က်ပ္မွ (၄၂၀,၀၀၀) အထိျဖစ္သည္။ စပါးတင္း (၁၀၀) သယ္ယူရန္ အတြက္ အရပ္အေခၚ ဒိန္းေဒါင္း (ေထာ္လာဂ်ီ) တေခါက္ ငွားခမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၁၅,၀၀၀) က်ပ္မွ (၂၀,၀၀၀) က်ပ္ အထိျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဦးပုိင္သုိ႔ ေခ်းေငြကုိ စပါးျဖင့္ ေပးဆပ္ရန္မွာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တင္း (၁၀၀) ေပးရတုိင္း ေပးရတုိင္း (၅၀,၀၀၀) က်ပ္မွ (၆၀,၀၀၀) က်ပ္အထိ အ႐ႈံးေပၚမည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုံမွန္ စံႏႈန္းအားျဖင့္ (၁) တင္းသည္ (၄၆) ေပါင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖ်င္းအေမွာ္ႏွင့္ ေရစုိေနမႈအတြက္ဟုဆုိကာ မည္သည့္ စပါးကုိမဆုိ ဦးပုိင္က (၁) တင္းကုိ ေပါင္ (၅၀) ျဖင့္ သတ္မွတ္၍ ေပါင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူသည္။ ေတာင္သူမ်ား အတြက္ တင္း (၁၀၀) ေပးရတုိင္း (၈) တင္းခြဲခန္႔ ပုိေပးရမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ အတုိးႏႈန္း ၂ က်ပ္ တုိးအား မက္ေမာ၍ ေငြေခ်းလုိက္မိကာမွ ေခတ္သစ္ ခ်စ္တီးႏွင့္ ေတြ႔ၾကရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေက်းရြာ တစ္ခုမွ ေတာင္သူ ဦးေခြးေလး၏ ျဖစ္စဥ္အား ေလ့လာၾကည့္ရာ သူသည္ လယ္ (၁၀) ဧက ပုိင္ဆုိင္သျဖင့္ ေခ်းေငြ (၅) သိန္း ေခ်းခဲ့မိသည္။ ယခု ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြအား စပါးတင္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ ၅၀၀,၀၀၀/၃,၈၀၀ = (၁၃၂) တင္းျဖစ္သည္။ တင္း (၁၀၀) လွ်င္ ၈ တင္းခြဲခန္႔ ပုိေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၁၃၂) တင္းတြင္ (၁၂) တင္းခန္႔ ပုိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း ေပးဆပ္ရသည့္ စပါးတင္းေပါင္းမွာ (၁၄၄) တင္းျဖစ္သည္။ (၁၄၄)တင္း၏ လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚ ေပါက္ေစ်း မွာ ၁၄၄ x ၄၁၀၀ = (၅၉၀,၄၀၀) က်ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ျခားနားခ်က္ (၉၀,၄၀၀) က်ပ္ျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းခဲ့သည့္ ကာလ (၄) လ ျဖစ္သည့္အတြက္ (၁) လအတြက္ ေပးရေငြ (၂၂၆၀၀) က်ပ္ ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ပါ လစဥ္ပုံမွန္ အတုိးေငြမွာ ၂ က်ပ္တုိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ (၁၀,၀၀၀) က်ပ္ က်သင့္ကာ တစ္လအတြက္ စုစုေပါင္း ေပးရေငြေပါင္းအား တြက္ခ်က္ပါက ၃၂,၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ဦးပုိင္လိမီတက္မွ ၂ က်ပ္တုိးျဖင့္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသည္ဟုဆုိကာ ေစတနာရွိ သေယာင္ေယာင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးကာ နံမည္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္အားျဖင့္ အတုိးႏႈန္းမွာ ၆ က်ပ္ သာသာ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ့ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထက္ ၂ ဆ ေက်ာ္ေနသည္။ ေတာင္သူ ဦးေခြးေလးက “နားလွည့္ ပါး႐ိုက္ ခံလုိက္ရ သလုိပဲ။ အေပၚကုိ ဆြဲတင္ မလုိလုိနဲ႔ ပစ္ခ်တာပဲ။ ငါက ေခ်းထားတာ နည္းေတာ့ ေတာ္ေသးတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆုိ ၁၀ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ ေခ်းထားတာ။ အဲဒီလူေတြေတာ့ ခုထက္ထိ စပါး မေပးၾကေသးဘူး။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ အမ်ားအျပားတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေန၍ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဦးပုိင္လီမိတက္ အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌတစ္ဦးမွ “ဟုိရက္ပုိင္းက မ.ယ.ကမွာ အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး ညႇိတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ.ယ.ကလည္း ေစ်းႏႈန္းကုိ မသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ဘူး။ ေတာင္သူေတြက စပါး (၂) တင္းအတြက္ ေပါင္ (၁၀၀) ေပးရတာကိုေတာ့ သေဘာတူၾကတယ္။ ဦးပုိင္က စာခ်ဳပ္ထဲမွာ တစ္မ်ဳိး၊ အျပင္မွာ တစ္မ်ဳိးလုပ္ေနတာ အားလုံး သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က ရန္ကုန္ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းက သတ္မွတ္တဲ့ ေစ်းလုိ႔ ေျပာေနေတာ့ ဌာနဆုိင္ရာေတြကလည္း ဘယ္သူမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ျပန္မေျပာရဲၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရြာက ေခ်းေငြမ်ားတဲ့ ေတာင္သူေတြကေတာ့ ျပန္မေပးေသးဘူး။ စပါးေစ်း ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္တဲ့အထိ ေစာင့္မယ္ေျပာတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာလည္း ရြာထဲမွာ ဦးပုိင္နဲ႔ ေတာင္သူေတြၾကား ညႇိဖုိ႔ အစည္းအေ၀း ျပန္ေခၚထားတယ္။ အခုဟာက ေပၚတင္ႀကီး စာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္တာဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ကုမၸဏီဘက္က မလုိက္ႏိုင္ဘူး။” ဟု ေျပာသည္။

အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေလ့လာ ၾကည့္ပါက ဖ်က္မုိးဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ မတြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ အရာ၊ ဘယ္လုိမွ မတတ္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ တရားျဖစ္သည္။ တရားျဖင့္ ေျဖႏူိင္သည္။ ကံကုိ ပုံခ်ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖ်က္လူမွာကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြ႔ဲအစည္းတခုသာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေတာင္လုိ ပုံေနေသာ၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ မိသားစု စီးပြားေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ထမင္းရွင္ ျဖစ္ေသာ အားနည္းသူ ေတာင္သူမိသားစု လူတန္းစားမ်ား ေပၚတြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဗုိလ္က် အႏိုင္က်င့္ ေနသည္ကုိ ျမင္သည့္အခါ ရင္ထဲတြင္ မခံခ်င္ စိတ္မ်ား ျဖစ္ရသည္။ အျခား ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိမည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုျဖစ္ရပ္ကုိ အနီးကပ္ လက္ေတြ႔ ျမင္ေတြ႔ ေနရသည့္ ကၽြန္ေတာ္မွာ တားဆီးႏိုင္သည့္ အင္အား မရွိသည့္အတြက္ ပုိမို ခံစားရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိႀကဳံေတြ႔ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ကုိ အျခားသူမ်ားအား သိရွိေစျခင္းျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ အေျဖေပၚ ေပါက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ဤ post အား ဖတ္႐ႈမိသူမ်ား အေနျဖင့္ လက္တေလာ ေပၚေပါက္ေနသည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဦးပုိင္လီမိတက္ အၾကားမွ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါက အႀကံျပဳရန္၊ ကုိယ္တုိင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါက ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။  အီေမလ္သုိ႕ေပးပုိ႕လာခ်င္းကုိေဖာ္ျပပါသည္.......

No comments:

Post a Comment