Sunday, August 23, 2009

အြန္လိုင္းေပၚမွ စကားလံုးမ်ား ( ၁ )


အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီ
အား ဖြဲ႕စည္း

အေၾကာင္းအရာ။ ။ သတင္းထုတ္ခ်က္ ေပးပို႔ျခင္း

သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ျမန္မာျပည္တြင္း တြင္
တည္ရွိေသာ နိဳင္ငံေရးအင္အားစု(၁၄) ဖြဲ႕ မွ လက္ရွိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရအား
ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး အတြက္
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီ
အား ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေပးပို႔ပါသည္။ဒကာတို႔အေနျဖင့္ ယခုေပးပို႔ေသာ သတင္းအား ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရွိ
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အမ်ား သိရွိရန္ အဆင္ေျပသလို ဒကာတို႔၏ သတင္း၀ပ္ဆိုဒ္
တြင္ ေဖာ္ျပ ေပးေစ လို ပါသည္။


အရွင္ ပါရမီခႏၱီ
တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ
3:18 PM panna. ဒီအဖြဲ႔က ဘယ္သူေတြ ဦးေဆာင္တာလဲ
တခါမွမၾကားဖူးပါဘူး
3:19 PM me: News active organization
inside Burma
3:20 PM panna.ဖြဲ႔ေတြက ေရေတာင္မေရႏုိင္ေတာ႔ဘူးထင္တာပဲ
ဘာမွတာ ထိေရာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ၾကတာ
3:21 PM me: Our aim to collapse military junta n unite all people
I believe someday all people who have same idea n belief must meet n
unite surely
3:22 PM You know different persons have different ideas
panna.: Yes, right
but I think Org is not so important than action
3:23 PM me: Our aim is to uphold justice
Yes
I agree
panna.: I can't recount many org inside or outside
me: But you know we have no money n to send representives to
different lands n countries
3:24 PM So if they organize
panna.: we also try to make mass movement but only
understanding each other
me: Yes
I agree
So we need to unite to attack common enemy
panna.: if necessary, we have to orgnise a big group
me: and know n attack common enemy
3:25 PM Yes
3:26 PM So I mean we need to accept n welcome respective orgs
and must try unite
in this time
panna.: yes, thtat's right, need to be united
3:27 PM me: We cannot send money n organize different lands
So If they organized already, we can organize big org easily soon
panna.: but if there are many orgs inside or outside, people
will lose the way how to follow and so on....

panna.: you know that point
me: Don't worry
3:28 PM All new organization under ABMA org
They cooperated with us
panna: ok, great
3:31 PM if the only one or two orgs will lead the people with strong
action, any person, people or monks and students will follow that org
or support
the most important thing is to make mass movement effectively
3:32 PM me: Right
Now we also try best to unite in short time
I don't deny most people doubt but we need to try best to show how
much we unite
3:33 PM panna :i think it doesn't depend on org and only depend on
effecitve action and the responsibility of each person
me: You know Samngh institurion is more strong n well-organized from
over 2500 years
3:34 PM So monks will conquer military junta surely
panna: Sure
but I think you don't get my point
me: I believe Buddha institution is absolute truth
3:35 PM Yes
I also don't like org
So I am not member of any org
I am individual
now
n free thinker
3:36 PM panna.: I mean, we need to orgnise as a small group or big
group among the activists. should not announce publicly
me: But some case need to show org's statement n attitude
3:37 PM panna: In time need, we can announce we've already orgnised as big org
me: You and I know only little activitist groups
Ok
I agree your idea
Some orgs are paper tiger
and not action
So people doubt real activists
panna.: Yes,
3:39 PM me: So If i do really I sometimes ignore some comments
bec we need to decide to do n get our goal
panna.ratana: So In time of need, we can announce publicly as we have
already organised a big org and then ask the strong demands the junta
me: Yes

panna.: if they don't agree with our demands, we should take effective action
me: sure
3:41 PM We decide to take action till our goal
3:42 PM panna. : Yes
me: Do you know history of 30 comrades
?/
3:43 PM Yebow 3 kyake
panna.in my opinion, we need to orgnise secrectly as a small group
or big group by collecting the cells, no need to announce publicly. In
time of need, we can do as we wish
Why not?
3:44 PM me: Yes
Actually 30 commarade was organized by youths of different orgs
not only from Dohburma Aseayone
3:45 PM panna.ratana: if so, do you also notice the action behind that
30 comarades?
me: As I know
Thankin Htun Oke
3:46 PM disagree with Bogyoke Aung San
panna :as much as I know, they never announce openly, they emphasize
the effective action
me: because they are ordinary people
Yes
Now our action is very near
3:47 PM Now monks are united under Buddha doctrines
panna.ratana: So we need to take their good lessons to use for our
freedom struggle
me: Yes
I appreciate your interest n accounts
3:48 PM Please you cooperate as much as you can
Now our struggle is for our religious n faith in Buddha
not for power politic
3:49 PM panna.ratana: I also worked long time with U Gambira, King,
other friends as a UG activists
but we never announce our movement or org
3:50 PM me: I respect your struggle
now all people doubt our struggle
It is sadness for all
panna.ratana: according to our effective movement, we announced
openly what to do, how to carry on
me: Yes
3:51 PM There was weakness after breaking out movement
how to continue our movt
and opposition was not ready how to participate
We can take lessons from it
panna.ratana: Yes, that's right
3:53 PM me: So our monestaries were destroyed n monks were beated n arrested
It show we need great n detailed straregy
3:54 PM Dictators will ready to kill monks n people for their power
Now most opponsiyion gruop n orgs
want to take 2010 election for their interests
3:55 PM and position
panna.ratana: very disappointed
me: So we must organize as much as we can
3:56 PM Now we are very difficult bec we prepare how to move ,same
time we organize them as much as we can
3:57 PM But I decide to attack finally
I am ready to sacrifice my life for my religion
and Buddha
I don't interest politic
3:59 PM panna.ratana: I admire your great sacrifising will
me: No
It is my born will
I love n respect Buddha
4:00 PM So i ready to sacrifice
panna.ratana: but the most important thing of our movement, strategy,
idea, democracy,education and learship.
4:01 PM me: So we collect qualified leaders
n opened mind
persons
panna.ratana: So try to be ready for final freedom struggle
4:02 PM me: Sure
Buddha also admonished "There is will , there is way"

4:03 PM I believe someday Dhamma will conquer adhamma
4:04 PM I don't know whether I see or not
panna :our inside activists lack of strategy and Idea
me: I agree your opinion
4:05 PM But you don't disaapoint for it please cooperate
If you disappoint we lose power
panna: yes, right
4:06 PM me: You know your friend Ashin Gambira will expect your activity
from his small and dark cell

I don't konw all politicial prisoners
but I can hear n know their sighs n wishes
Bec If I was in prison unfortunately
I also feel like them
and expect your movement n activities
panna: Yes, I can feel like that
4:09 PM me: Actually I am ordinary young boy
I have no good idea n background
panna: I think you're also younger than me
me: How old R u ?
4:10 PM panna: 28
me: I am 27
Same age
panna: but will be 29 in coming oct
4:11 PM me: So If we jailed we can do continuely if we release from prison
Aww
age is not important
Now most people n monks think they did final job
4:12 PM actually our goals is not come true
Why disaapoint?????
4:13 PM panna: hummmmm may be
me: I expelled from university
for my activity
4:14 PM But I don't disappoint
I satisfy bec I do for my faith in Buddha
and uphold justice
4:15 PM panna: Great
4:16 PM me: Actually U Shwe Aung books and Dhamma encourage me like that
4:17 PM Actually I interested greatly Mogyoke Sayadaw
panna yes, very good instructions
4:18 PM me: But After U Shwe Aung's Unrivalled Buddha
and Dhammapada books my idea change
greatly
4:19 PM I admit I don't know like you
about Buddha doctrines
4:20 PM But I know we must do best for justice and welfare of human
beings n all creatures
4:21 PM panna: no no buddha's teaching doesn't depend on knowledge
only yourself
me: Yes
So I like most parts of Dhammapada
You know we cannot know everything
We need to take lessons from other experience as much as I can
But you use VIBASA (Analyisis) way
Actually Buddha instruct analysis n logic
panna : even the monk who can recite Tipitaka very well, the buddha
told that monk, is useless
me: Yes
So I like Mogyoke Sayadaw
After reading Dhama Sitaya U Htay Hlaing 's "Arahat n holy persons"
I know what is important
4:25 PM panna Right
me: Which books n person do you like
greatly
4:27 PM panna.ratana: I don't get your meaning.
in burma or where?
me: all
As I know every person have their respective ideal persons
4:28 PM panna.ratana: yes,
4:29 PM I like Ledi sayadaw, Mannlae sayadaw, Moegok sayadaw, U Shwe Aung
4:30 PM me: great
panna.ratana: Mingon Sayadaw, Mahasi sayadaw, Sitagu Sayadaw
me: I like three of them greatly
4:31 PM All are greatest persons
and holy
panna.ratana: yes,
4:32 PM and then, I like Ven, K Sri Dhammananda, Ven.Nandamala,
Bhikkhu Bodhi, Walpola Ruhala (Sri lanka)
4:33 PM me: I like Rahula 's What Buddha taught
4:34 PM translaed by U Ko Ko Gyi ( Zeyar Maung)
4:35 PM panna.ratana: My great favourite books are: "What the Buddha
Taught, Why worry?, What the Buddhist Believe? Visuddi Magga (The
purification of The Path), Magadeva Lanka By Mann lae, Ledi
Dipani.....
4:36 PM And Abhidhamma
4:37 PM and some sutta
4:38 PM how about you?
4:39 PM me: I like greatly
Wisuddi Magga by Nyaung Laypan Sayadaw
4:40 PM panna: Yes, good
4:41 PM Mahasi sayadaw's work is also good
4:43 PM me: Aww
I don't know
panna : Ok, Arkar if you're busy keep on your work
me: I like all biography
books
4:44 PM No
i am prepare cooking
now finish
If you wish
carry on
I don't read many Dhamma books like you
4:45 PM I admire your boaden outlooks
n knowledge
I like U shwe aung n Dr Min Tin Mon
panna.: Yes, that's also good
me: bec i can know easily
4:46 PM I cannot think some dhamma deeply
So U Shwe aung n Mogyoke n Thit Cha Taung sayadaw U Tilawka
I like
4:47 PM Their prose are very easily
panna: yes, all are great
4:48 PM me: I like lawdi Sayadaw's and Depeyin sayadaw's Wattzar Magga
Dipani n Than Ma na Sakuu Dipani
panna. :hmmm I never read some books
4:49 PM me: I also like That Pake An U Katti 's Arnapana Kamahtan
4:50 PM U Tilawka 's Pannitawada Dipani n 6 volumes are very great
he is pupil of Laydi sayadaw
4:51 PM He was blind
for great reading
He was very young
panna.ratana: :)
me: Why??
4:52 PM panna.ratana: I like
me: Actually I like various kinds of books in my childhood
But I cannot recite Sutta by heart
4:53 PM My memory is rather low
panna. no no you can go slowly or step by step
me: Even I cannot recite Metta Sutta
4:54 PM I know the meaning n points of this Dhamma
panna: also have to try step by step
me: Yes
So I sit in meditation as much as I can
4:55 PM panna : Good
me: to concente n peace of mind
I know myself I am easily out of patient
4:56 PM panna.: :)
4:57 PM me: Sure
I am not matured like you
panna: without practising meditation, you can't taste the essence of Dhamma
me: Right
panna.: Don't think highly of me
I also did sometime
4:59 PM so long as we can't get highly knowledge to cease the
suffering, we may do foolish things
5:00 PM but need to control our mind as much as we can...
by Dhamma
:)
or Our knowledge
me: Yes
5:01 PM Monks n people are interdependence
So people welfare also is important for religion
5:02 PM panna.ratana: Yes, by relying on each other can develope the
beautiful world
5:03 PM me: Yes
So I like 24 Pyitsii
by Ashin Zana Biwintha
5:04 PM I thank Ashin greatly
bec easy for me
Some example are very simple n effective
panna.: yes, pattana is needed to recite every day to develop
wholesome especially for youths
5:05 PM me: Yes
i think if we know meaning more good
5:06 PM I think some Dhamma are not for only recitation
for analysis
and practice

5:11 PM You know the future of our religious n country lie in the
hands of our generation
panna.: Sure to decline
5:12 PM me: So whatever you should understand all movt n activist monks
I request you again
5:13 PM bec you are also important position in movt
5:14 PM Your one word, one action
5:16 PM panna.: Ok, thanks
I'll try
me: I respect your understanding n honesty
ေနမင္းသိန္းရာဇာ အင္တာဗ်ဴး


ေအာက္မွာေပၚခ်င္တာဒီမွာေရး

No comments:

Post a Comment