Monday, November 7, 2011

ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူငယ္(၁၂)မ်ိဳး

လူငယ္မ်ားသည္  တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟု အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ေျပာဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ ကမာၻတြင္ သမိုင္းတြင္သာမက ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ပါ လူငယ္ဘဝမွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းလာသူမ်ား အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္လာသည္။ အသက္၁၃ႏွစ္အရြယ္တြင္ ၁၉၂၀ခုႏွစ္ ပထမ ေက်ာင္းသားသပိတ္ထဲ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ပဥၥမတန္း ေက်ာင္းသားကေလးသည္ ေနာင္ေသာအခါ လြတ္္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္မ်ားသည္လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾက  ပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသည့္ လူငယ္႐ွိသလို စိတ္မဝင္စားသည့္ လူငယ္လည္း ႐ွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈ အေျပာင္းအလဲသည္ လူငယ္မ်ား၏ အေ႐ြ႕အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြ ဆိုသကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာလူငယ္ေတြမွာလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႐ွင္သန္ေနၾကရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္မ်ားကို အုပ္စုခဲြၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
အျပင္က(၄)မ်ိဳး
ထိုလူငယ္မွာ မိဘက ခ်မ္းသာၿပီး လူကံုထံ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လာသည္။ ျပည္ပတြင္ ကိုယ္က်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ ပညာရပ္တစ္ခုကို သင္ၾကားေနၿပီး မိမိ၏ ပညာသည္ မိမိပိုက္ဆံျဖင့္ သင္ၾကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ ပညာသည္ သူ႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသူ၏ ေက်းဇူးသည္ သူ႔ထံတြင္ လံုးဝမ႐ွိ၊ အဆင္သင့္လွ်င္ ျပည္ပတြင္ အေျခခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္။ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လွ်င္လည္း မိမိစီးပြားေရး၊ မိမိတိုးတက္ေရးသာ လုပ္မည္ဟု ခံယူထားသည့္ လူငယ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ထိုလူငယ္ကို အျပင္ကလူ(၁)ဟု အမည္ေပးသည္။
ေနာက္လူငယ္တစ္မ်ိဳးမွာ မိဘက တတ္ႏိုင္၍ ပညာသင္ပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာစံုလွ်င္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မည္၊ မိမိတတ္ရာ ပညာရပ္ တစ္ခုျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လိုသည့္ ဆႏၵမ႐ွိေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြအား၊ လူအားျဖင့္ ပါဝင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုလူငယ္သည္ ပညာသင္ၾကားေနသူ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပတြြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရင္း၊ ပညာသင္ေနရင္းမွ မိမိရသည့္ လစာထဲက စုေဆာင္း၍ ႏိုင္ငံ၏ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုလူငယ္ကို အျပင္က လူ(၂)ဟု ဆိုပါစို႔။
ေနာက္လူငယ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ မိဘက တတ္ႏိုင္၍ မဟုတ္၊ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစား၍ စေကာ္လား႐ွစ္ျဖင့္ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ျဖင့္ လာေရာက္ေနထိုင္ ပညာသင္ၾကားေနၿပီး အမိႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းလဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေျပာင္းလဲလိုသူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာမည္။ အမိႏိုင္ငံကို ျပန္ေရာက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါတီေထာင္၍ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရႏွင့္ပါတီမ်ား၊ လူမႈအေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အကူအညီေပးမည့္ ပညာရွင္အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံအတြက္ ေပးဆပ္မည္ဟု ခံယူထားသူျဖစ္သည္။ ထိုလူငယ္သည္ အျပင္ကလူ(၃) ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္လူငယ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို ဝါသနာပါလြန္း၍ Radical အလုပ္ေတြလုပ္ရာမွ ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ခိုလံႈေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကလုပ္ရင္းမွ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ စိတ္ကူးမ႐ွိေတာ့ဘဲ ဒီမိုကေရစီ ေရကန္အသင့္ၾကာအသင့္ ႏိုင္ငံႀကီး ေတြမွာပင္ အေျခခ်လိုက္ရန္ စဥ္းစားလိုက္သူ ျဖစ္သည္။ ထို လူငယ္ကို အျပင္က လူ (၄) ဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။

အတြင္းက(၈)မ်ိဳး
အတြင္းလူငယ္(၁)သည္ ႏိုင္ငံေရးကို အလြန္စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္သည္။ သူက Radical နည္းလမ္းကို အားသန္သည္။ အစိုးရကို အၿမဲတမ္း သံသယျဖင့္ ၾကည့္သည္။ ထစ္ကနဲ႐ွိ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္သာ ႀကိဳးပမ္းၿပီး လမ္းေပၚတက္ရန္ ႀကိဳးစားသူ ျဖစ္သည္။ ပညာအရည္အခ်င္းလည္း ေကာင္းသလို၊ စာဖတ္အားလည္း ေကာင္းသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖတ္သည့္စာေတြက ေတာ္လွန္ေရးစာေပေတြမ်ားေနသျဖင့္ သူ၏စိတ္မွာ ရရင္ရ မရရင္ခ် ဆိုသည့္ ရဲရဲေတာက္ စိတ္ဓာတ္က တျပားသားမွ မေလ်ာ့ေတာ့ေခ်။
အတြင္းလူငယ္ (၂)က အတြင္းလူငယ္(၁)ထက္ဆိုးသည္။ သူက ပညာေရးလည္း ဆံုးခန္းမတိုင္ေခ်။ ဘာစာမွလည္း မဖတ္ေခ်၊ စိတ္ရင္းေလး ေကာင္းေသာ္လည္း စဥ္းစားဥာဏ္မရွိေခ်။ ထိုလူငယ္မ်ိဳးကို ဦးေႏွာက္ခဝါဖြပ္(Brain Wash) လုပ္ရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြက လက္သပ္ေမြးၾကသည္။ သူတို႔သည္ ၎တို႔ မွီခိုအားထားရာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြက္ နယ္႐ုပ္ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေကာင္းသည့္ဘက္ ေရာက္သြားလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ဆိုးသည့္ဘက္ ေရာက္သြားလွ်င္ ျပည္သူအတြက္ အႏၱရာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။
အတြင္းလူငယ္(၃)မွာ မိဘကလည္း လူကုံထံေတြ၊ အာဏာ႐ွိသူလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို အာဏာကို ေငြႏွင့္ဝယ္ႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္းသည္ သူတို႔အတြက္ အေရးမႀကီး၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ မိဘ၏ လုပ္ငန္းတြင္ ရာထူးႀကီးႀကီးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကမည္။ မလုပ္တတ္လွ်င္ လုပ္တတ္သည့္သူကို ပိုက္ဆံေပး၍ ငွားရမ္းလိုက္မည္။ ႏိုင္ငံေရးေတြ ဘာေတြ နားမလည္။ နာမည္ႀကီးခ်င္လွ်င္ သိန္းခ်ီ၍ ပက္ခနဲ လွဴလိုက္မည္ ဆိုသည့္သူ ျဖစ္သည္။
အတြင္းလူငယ္(၄)ကေတာ့ မိဘက ခ်မ္းသာသည္။ ပညာေရးလည္း ေကာင္းသည္။ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်ီနီယာ၊ စီးပြားေရးသမား စသည္ျဖင့္ က်င္လည္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္တစားမ႐ွိ၊ ကိုယ္တတ္သည့္ပညာျဖင့္ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္မည္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ လုပ္ကိုင္စား၍ အဆင္မေျပလွ်င္ ျပည္ပထြက္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္မည္ဆိုသည့္သူ ျဖစ္သည္။
အတြင္းလူငယ္(၅)က (၄)ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသည္။ မိမိ တတ္ထားေသာ ပညာသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးျပဳကိုျပဳရမည္။ မိဘအေမြသည္ သူ႕ဆယ္သက္စားမကုန္၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ ဘက္မွ ပါဝင္မည္ဆိုသည့္ လူငယ္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ ေဆးကုေပးေသာဆရာဝန္၊ ဆင္းရဲေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို အခမဲ့ စာလိုက္သင္ေနသူ ၊ မီဒီယာလုပ္ငန္း၊ NGO လုပ္ငန္းေတြတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသူ၊ ထိုမွတဆင့္ မတင္းတိမ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရး လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
အတြင္းလူငယ္(၆) ကေတာ့ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြ်န္ ပညာေရးသမားျဖစ္သည္။ မိဘက ခ်မ္းသာလွသည္မဟုတ္။ သို႔ရာတြင္ သာမန္ဘဲြ႕တစ္ခု ေလာက္ေတာ့ရေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ လခေကာင္းေသာ အလုပ္ကေလး ဝင္လုပ္မည္ဆိုသည့္ သူျဖစ္သည္။ ထိုထက္ပို၍ ေတြးေတာထားျခင္း မရွိ။
အတြင္းလူငယ္(၇)ကလည္း (၆)ႏွင့္ အေျခအေနခ်င္း  သိပ္ကြာလွသည္မဟုတ္။ ကြာျခားခ်က္မွာ သူက ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသည္။ ပိုက္ဆံ မ႐ွိလွ်င္လည္း အေၾကာင္းမဟုတ္။ စီးပြားေရးလဲလုပ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ပညာကိုႀကိဳးစား သင္မည္။ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြက အစ ေနာက္ဆံုး ပါတီႏိုင္ငံေရးအထိပါ ရည္ရြယ္ထားသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ (၆)ႏွင့္ ဘဝခ်င္း တူေသာ္လည္း ခံယူခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က (၅)ႏွင့္ပို၍ ဆင္သည္။
အတြင္းလူငယ္(၈)ကေတာ့ ဆိုးသြမ္းလူငယ္ျဖစ္သည္။ ပညာလဲ ဆံုးခန္းမတိုင္၊ ပ်က္စီးေလလြင့္ေနသူ လူငယ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထိုလူငယ္မ်ိဳးသည္ လည္း (၂)ကဲ့သို႔ပင္Brain Wash လုပ္ရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက မ်က္စိက်ၾကသည္။ ေကာင္းသည့္ဘက္ ေရာက္သြားလွ်င္ လူေကာင္းကေလး ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္ဘက္ ေရာက္သြားလွ်င္ ျမင္းကို ခ်ိဳတပ္ေပးသည္ႏွင့္ တူေပေတာ့မည္။
အထက္ပါ အျပင္ကလူငယ္(၄)မ်ိဳးႏွင့္ အတြင္းက လူငယ္(၈)မ်ိဳး စုစုေပါင္း လူငယ္ ၁၂မ်ိဳးသည္ ယေန႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေတြ႕ရ မ်ားေနေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္ႏွင့္ အတြင္းလူငယ္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေနရာခ်င္း လဲသြားႏိုင္သည္ လည္း႐ွိသည္။ ဥပမာ အတြင္းလူငယ္(၁)သည္  အျပင္လူငယ္(၄) လည္းျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
ထို႔အတူ အတြင္းလူငယ္ (၇) သည္ အျပင္လူငယ္(၃)လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ အျပင္ကလူငယ္ေတြ အတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္လာလွ်င္လည္း သူတို႔ ပံုစံအလိုက္ နံပါတ္အသီးသီး ျဖစ္ႏိုင္ျပန္သည္။ ထို႔အတူ အျပင္အခ်င္းခ်င္း အတြင္းအခ်င္းခ်င္းလည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပန္သည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ မည္သည့္ လူငယ္အမ်ိဳးအစားက လက္႐ွိႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲတြင္ အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါက မိမိသည္ မည္သည့္ လူငယ္အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္ေနသနည္းဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ ဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
http://www.facebook.com/notes/save-irrawaddy
 

No comments:

Post a Comment